E04

Strata

Lau Susan Ann, Wang Gabriel Tien Yao, Chan Wing Biu